medric medric
[닫기]
잠시만 기다려 주세요. 로딩중입니다.
대한산부인과학회지  ( Korean Journal of Obstetrics and Gynecology )   :  검색결과 : 43
   검색결과모두선택
 
 • 1
 • 박중기/Joung Kee Park
 • 강기철/이장용/양승옥/기광수/임헌정/Gi Chul Kang/Jang Yong Lee/Seung Ok Yang/Kwang Soo Kee/Hun Jung In
 • 2
 • 안현일/Hyun Il Ahn
 • 백미경/정미은/김정혜/Mi Keong Baek/Mee Eun Jeung/Jung Hye Kim
 • 3
 • 연규선/Kyu Seon Yeon
 • 나준희/김종혁/홍승모/김온자/목정은/Jun Hee Na/Jong Hyeok Kim/Seung Mo Hong/On Ja Kim/Jung Eun Mok
 • 4
 • 신연승/Yeon Seung Shin
 • 서영석/김진/박윤석/박선국/남상륜/Young Seok Seo/Jin Kim/Yun Seok Park/Sun Kook Park/Sang Lyun Nam
 • 5
 • 양광문/Kwang Moon Yang
 • 채난희/배덕호/임정은/이영아/강옥림/주관영/Rhan Hee Chai/Dock Ho Bae/Jung Eun Lim/Young A Lee/Ok Rim Kang/Kwan Young Joo
 • 6
 • 지청수/Chung Soo Ji
 • 박영길/김미숙/홍성연/한치동/박미옥/김용진/Young Kil Park/Mi Sook Kim/Sung Yun Hong/Chi Dong Han/Mi Ok Park/Young Jin Kim
 • 7
 • 정지윤/Ji Yoon Chung
 • 김종렬/이동헌/채회동/김정훈/강병문/장윤석/목정은/Jong Youl Kim/Dong Hun Lee/Hee Dong Chae/Chung Hoon Kim/Byung Moon Kang/Yoon Seok Chang/Jung Eun Mok
 • 8
 • 정재환/Jae Hwan Jeong
 • 이영미/이성욱/한광수/박성철/박윤희/배은정/Young Mi Lee/Sung Wook Lee/Kwang Soo Hahn/Sung Chul. Park/Yoon Hee Park/Eun Jung Bae
 • 9
 • 이정원/Jeong Won Lee
 • 황종대/유진경/주인숙/박창수/배덕수/이제호/Jong Dae Whang/Jin Kyung Yoo/In Sook Joo/Chang Soo Park/Duk Soo Bae/Je Ho Lee
 • 10
 • 강선영/Seon Young Kang
 • 황의수/정난주/지미경/Eui Su Hwang/Nan Ju Jeong/Mi Kyung Jee
 • 11
 • 남윤성/Yoon Sung Nam
 • 이숙환/곽인평/윤태기/차광열/Sook Hwan Lee/In Pyung Kwak/Tae Ki Yoon/Kwang Yul Cha
 • 12
 • 조진호/Jin Ho Cho
 • 이경진/김병성/김경률/이용원/장성운/김인현/Kyoung .Jin Lee/Byoung Sung Kim/Kyoung Lyul Kim/Young Won Lee/Sung Woon Chang/In Hyun Kim
 • 13
 • 남윤성/Yoon Sung Nam
 • 이숙환/곽인평/윤태기/차광열/Sook Hwan Lee/In Pyung Kwak/Tae Ki Yoon/Kwang Yul Cha
 • 14
 • 양남훈/Nam Hoon Yang
 • 임주형/허택/오영미/이재수/신재국/송준/조성진/Joo Hyung Lim/Taeg Hur/Young Mi Oh/Jae Su Lee/Jae Kook Shin/Joon Song/Sung Jin Cho
 • 15
 • 이현수/Hyun Soo Lee
 • 송태복/김윤하/이지영/오봉석/김은경/Tae Bok Song/Yoon Ha Kim/Ji Young Lee/Bong Suk Oh/Eun Kyung Kim
 • 16
 • 오연수/Yon Soo Oh
 • 조용선/이학천/김낙근/김영태/김재욱/Yong Seon Cho/Hak Cheon Lee/Nack Keun Kim/Young Tae Kim/Jae Wook Kim
 • 18
 • 조재성/Jae Sung Cho
 • 유용균/최형민/이연혜/박용원/Yong Gyun Yoo/Hyung Min Choi/Yun Hye Lee/Yong Won Park
 • 19
 • 오상근/Sang Keun Oh
 • 이종민/이지성/김용욱/최유덕/남상익/박지홍/고봉호/Jong Min Lee/Jee Sung Lee/Yong Ook Kim/Yu Duk Choi/Sang Oik Nam/Jee Hong Park/Bong Ho Ko
123