medric medric
[닫기]
잠시만 기다려 주세요. 로딩중입니다.
대한산부인과학회지  ( Korean Journal of Obstetrics and Gynecology )   :  검색결과 : 41
   검색결과모두선택
 
 • 2
 • 김남호/Nam Ho Kim
 • 조우형/김성은/채일현/조봉춘/Woo Hyoung Cho/Sung Eun Kim/Ill Hyoun Chae/Bong Choon Jo
 • 3
 • 이준형/Joonhyeong Lee
 • 박정희/박종두/강유미/조태일/Jeongheuy Park/Jongdoo Park/Yoomy Kang/Taeil Jho
 • 4
 • 조우형/Woo Hyoung Cho
 • 김성은/채일현/김인배/조봉춘/Sung Eun Kim/Ill Hyoun Chae/In Bae Kim/Bong Choon Jo
 • 5
 • 이현수
 • 김윤하, 정진, 송태복
 • 6
 • 이재동/Jae Dong Lee
 • 채진호/김훈/최윤석/서준영/김태상/김익수/Jin Ho Chae/Hoon Kim/Youn Seok Choi/Jun Young Seo/Tae Sang Kim/Ik Soo Kim
 • 7
 • 박지원/Ji Won Park
 • 김현수/이은영/염범우/이규완/Hyun Soo Kim/Eun Young Lee/Beom Woo Yum/Kyu Wan Lee
 • 8
 • 김선권/Sun-Kwon Kim
 • 이동헌/채희동/김정훈/강병문/장윤석/목정은/Dong-Hun Lee/Hee-Dong Chae/Chung-Hoon Kim/Byung-Moon Kang/Yoon-Seok Chang/Jung-Eun Mok
 • 9
 • 김정희/Jeong Hee Kim
 • 양기환/방해미/정명자/진소자/Ki Hwan Yang/Hae Mee Bang/Meong Ja Jeong/So Sa Jin
 • 10
 • 김진/Jin Kim
 • 신연숭/서영석/박윤석/남상륜/서광선/Yeng Seung Shin/Young Suk Seo/Yeun Suk Park/Sang Lyun Nam/Kwang Sun Suh
 • 11
 • 이경주/Kyoung Ju Lee
 • 박재헌/김세규/오화은/최종상/서호석/Jac Heon Park/Sae Ku Kim/Hwa Eun Oh/Jong Sang Choi/Ho Suk Suh
 • 12
 • 장병곤/Byoung Gon Jang
 • 이재호/구본상/김철범/양희동/송인철/Jae Ho Lee/Bon Sang Ku/Cheol Beom Kim/Hee Dong Yang/In Chul Song
 • 13
 • 류현미/Hyun Mee Ryu
 • 김문영/김은성/노건웅/장학철/전종영/Moon Young Kim/Eun Sung Kim/Geun Woong Noh/Hak Chui Jang/Jong Young Jun
 • 14
 • 김경아/Kyoung A Kim
 • 김재홍/권미숙/유현/서승식/김영숙/Jae Hong Kim/Mi Suk Kwon/Hyun Yu/Seung Sik Suh/Young Suk Kim
 • 15
 • 배병선/Byoung Sun Bae
 • 전익범/권계원/김경률/이찬/지용헌/Leek Bum Chon/Kye Weon Kwon/Kyoung Lyul Kim/Chan Lee/Yong Hun Chee
 • 16
 • 남윤성/Yoon Sung Nam
 • 김현주/이숙환/곽인평/윤태기/차광열/Hyun Joo Kim/Sook Hwan Lee/In Pyung Kwak/Tae Ki Yoon/Kwang Yul Cha
 • 17
 • 남윤성/Yoon Sung Nam
 • 김현주/이숙환/곽인평/윤태기/차광열/Hyun Joo Kim/Sook Hwan Lee/In Pyung Kwak/Tae Ki Yoon/Hwang Yul Cha
 • 18
 • 정윤돈/Yoon Don Jeong
 • 정수경/박지원/김현수/이은영/김용민/이규완/Soo Kyung Jeong/Ji Won Park/Hyun Soo Kim/Eun Young Lee/Yong Min Kim/Kyu Wan Lee
 • 19
 • 김진수/Jin Soo Kim
 • 김상엽/이해혁/이명환/문원실/이석민/구도형/이효환/이권해/Sang-Yub Kim/Hae Hyeog Lee/Myung Hwan Lee/Won Si1 Moon/Seok Min Lee/Do Hyoung Koo/Hyo Hwan Lee/Kwon Hae Lee
 • 20
 • 문신용
 • 김석현/정병준/지병철/최성미/김희선/류범용/방명걸/오선경
123